وبگاه شخصی واحدبردي شيخ

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: هوا و اقلیم شناسی، زبان تخصصی، هیدرولوژی عمومی، هیدرولوژی جنگل، جمع آوری آب در مناطق خشک و نیمه خشک
كارشناسي ارشد: مسائل خاک و آب مناطق بیابانی، مدیریت منابع آب، مبانی مدلسازی در هیدرولوژی و مدلهای فرسایش ورسوب
دكتري: شبیه سازی در آبخیزداری ومدیریت و بهره برداری از آب های نامتعارف
  بازديد : 18255
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان