وبگاه شخصی واحدبردي شيخ

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: واحدبردي
نام خانوادگي: شيخ
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: آبخیزداری
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://sheikh.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: Sheikh@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1371 الی 1375 
كارشناسي ارشدآبخیزداری دانشگاه تهران ایران 1375 الی 1377 
دكتريحفاظت آب و خاک دانشگاه واگنینگن هلند 1381 الی 1385  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: شبیه سازی رطوبت خاک: پیوند مدلهای هیدرولوژیک ناپیوسته و پیوسته
English: Soil moisture prediction: bridging event and continuous hydrologic models

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1389 اکنون 
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1385 1389   تخصص اصلی


حفاظت آب و خاک
1-حفاظت آب و خاک
2-مدلسازی بارش - رواناب
3-شبیه سازی فرآیندهای فرسایش خاک
4-ارزشیابی طرح های آبخیزداری
5-روش های استحصال آب بارانآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
تخصص اصلی بنده حفاظت آب و خاک می باشد. برنامه ریزی، طراحی، اجرا و پایش سناریو ها و طرح های حفاظت آب و خاک نیازمند استفاده از مدل های شبیه سازی بعنوان ابزار کلیدی می باشد. بنابراین شبیه سازی حوزه های آبخیز بویژه شبیه سازی وقایع بارش - رواناب در سطح آبخیزها یکی از زمینه های پژوهشی و آموزشی اصلی بنده می باشد. اجرای پژوهش ها و آزماشهای صحرایی از اولویت های کاری بنده می باشد.
  بازديد : 18249
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان