وبگاه شخصی واحدبردي شيخ

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بررسي روند تغييرات هيدرولوژيكي حوضه آبريز اترك (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)  واحدبردی شیخ     داخلی(داخل دانشگاه) 
طراحی و ساخت شبیه ساز باران مصنوعی صحرایی (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)  واحدبردی شیخ     داخلی(داخل دانشگاه) 
"جمع اوری آمار و اطلاعات پایه جهت طراحی مدل مشارکتی بیزین به منظور مدیریت یکپارچه آبخیزهای جنگلی – مطالعه موردی آبخیز چهل چای مینودشت ( اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان)"  واحدبردی شیخ     داخلی(داخل دانشگاه) 
شبیه سازی جریان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی – مکانی ٌWetSpa در حوزه آبخیز حاجی قوشان (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)   واحدبردی شیخ    داخلی(داخل دانشگاه) 
طراحی و تدوین مدل مشارکتی بیزین به منظور مدیریت یکپارچه آبخیزهای جنگلی - مطالعه موردی آبخیز چهل چای مینودشت ( اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان)"   واحدبردی شیخ    داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزیابی تاثیر سازه های اصلاحی بر رفتار هیدرولوژی آبخیز چهل چای با استفاده از مدل HEC-HMS. صحرایی (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)   واحدبردی شیخ    داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی زمانی مدلسازی رواناب و بار تولیدی در کاربردهای مختلف با استفاده از بارانساز میدانی (مطالعه موردی: خوضه آبخیز کچیک)- (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)   واحدبردی شیخ    داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی رابطه میزان رطوبت پیشین خاک با تولید رواناب و رسوب با استفاده از بارانساز میدانی- (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)   واحدبردی شیخ    داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی روند تبخیر و تعرق گیاه مرجع در استان خراسان شمالی- (شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی) واحدبردی شیخ     داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزیابی تاثیر سازه های اصلاحی بر رفتار هیدرولوژیکی آبخیز چهل چای با استفاده از مدل HEC-HMS   واحدبردی شیخ    داخلی(داخل دانشگاه) 
طرح ارزیابی درونی گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی  واحدبردی شیخ     داخلی(داخل دانشگاه) 
طرح کلان مدیریت جامع حوزه های آبخیز – فاز صفر   واحدبردی شیخ    داخلی(داخل دانشگاه) 
- بررسی و مطالعات تطبیقی تجارب ملی و جهانی و رویکردهای موجود در ابعاد مدیریت جامع آبخیزها  واحدبردی شیخ     داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 18256
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان