وبگاه شخصی واحدبردي شيخ

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشريات

عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

عضویت در کمیته علمی همایش ها

نام همايشزمان همايشنوع همکاري
عضو كميته علميعضو كميته اجراييعضو كميته برگزاركنندهدبير
پنجمین همایش ملی آبخیزداری 1388 بله بله بله بله 


مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدیر گروه های آموزشی آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشکده مرتع و آبخیزداری 1386 1395 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 18251
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان