وبگاه شخصی واحدبردي شيخ

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. مقدسی، ن.؛ شیخ، و. نجفی‌نژاد، ع. کریمی‌راد، ا, تاثیر اقدامات مکانیکی بر دبی اوج آبخیز سد بوستان با استفاده از سامانه ‏مدل‌سازی آبخیز, مهندسی ومدیریت آبخیز, 1395, شماره ((3)2), 332 – 338.
 2. عباسی، محمد ؛ علی نجفی نژاد؛ واحد بردی شیخ؛ مجید عظیم محسنی, تغییرات رواناب، هدررفت خاک و عناصر غذایی در کاربری‌های گیاهی مختلف در اراضی لسی (مطالعه موردی: آبخیز کچیک استان گلستان). , پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1395, شماره (23(3)), 91-109
 3. اخضری. د.، افتخاری اهندانی، س.، و. شیخ، , ارزیابی مکانی مناطق مناسب جمع آوری رواناب پتانسیل در سیستم حوزه آبخیز )مطالعه موردی حوزه آبخیز گلبهار خراسان رضوی(, پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1395, شماره (22(6)), 295-305
 4. رستگار، ش.، ح. بارانی، ع. دریجانی، و. شیخ، م. قربانی، ج. قربانی, برآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود). , پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, 1395, 254-263
 5. شیخ، و.، حزبی، ع.ج.، بهره مند، ع. ر, مدلسازی توزیعی و دینامیک بیلان آب حوزه آبخیز چهل چای در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی, پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, 1394
 6. دلبری، س. م.، شیخ، و.، بیرودیان، ن, بررسی تاثیر عناصر مهم غذایی خاک بر رویش و پراکنش گونه Stipagrostis Pennata در منطقه بیابانی سبزوار, مهندسی اکوسیستم بیابان, 1394
 7. مقدسی، ن.، شیخ، و.، نجفی نژاد، ع, ارزیابی کیفی طرح های آبخیزداری به روش توصیفی همبستگی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سدبوستان). , پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1394
 8. جعفری، ر.، شیخ، و.، حسینعلیزاده، م.، ضایی مقدم، ح, شبیه سازی رواناب های سطحی با استفاده از مدل مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی لیسم, سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی, 1394
 9. رضایی مقدم، ح.، حسینعلیزاده، م.، شیخ، و. جعفری، ر, برآورد رطوبت خاک با استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی زمین., سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی, 1394
 10. سعدالدین، ا.، الوندی، ا.، شیخ، و, توسعه سامانه پشتیبان تصمیم در راستای مدیریت مشارکتی و جامع آبخیز چهل چای استان گلستان., پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, 1394
 11. محمدي، م.، شیخ ، و.، سعدالدین، ا, مد ل سازي اثر تغییر کاربري اراضی بر هیدروگراف سیل (مطالعه موردي: حوزه آبخیز جعفرآباد، استان گلستان). , پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1394, شماره ((5)22), 171-185
 12. پریسای، ز.، شیخ، و.، اونق، م.، بهره مند، ع, پهنه بندی خطر سیل با دو مدل مادکلارک و HEC-RAS در آبخیز سد بوستان استان گلستان, آب و خاک. آبان 93, 1393
 13. خزائی موغانی، س.، ع. نجفی نژاد، م. عظیم محسنی، و. شیخ, پیش بینی رسوب معلق با استفاده از مدل سری زمانی تابع انتقال در ایستگاه های منتخب رودخانه گرگانرود، استان گلستان, 1393
 14. رستگار، ش.، ح. بارانی، ع. دریجانی، و. شیخ، م. قربانی، ج. قربانی, مقایسه میزان هدررفت خاک و رسوب برخی سازندهای زمین شناسی در گرادیان های پوشش گیاهی با استفاده از شبیه ساز باران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نور – استان مازندران). , نشریه مرتع و آبخیزداری, 1393
 15. مردیان، م.، و. شیخ، ع. نجفی نژاد، ج. وروانی, ارزیابی روند رسوبدهی و بررسی ارتباط آن با مقادیر بارش و دبی سالانه در سرشاخه های اصلی رودخانه تیره لرستان, تحقیقات منابع آب ایران. پائیز 92, 1392
 16. الوندی، ا.، ا. سعدالدین، و. شیخ, توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم در راستای مدیریت مشارکتی و جامع آبخیز چهل چای استان گلستان., پژوهشنامه مدیریت حوزه ابخیز. , 1392
 17. خزائی موغانی، س.، ع. نجفی نژاد، م. عظیم محسنی، و. شیخ, تغییرات مکانی و فصلی رسوب معلق در ایستگاه های واقع در طول رودخانه گرگانرود استان گلستان. , پژوهشنامه مدیریت حوزه ابخیز. , 1392
 18. رستگار، ش.، ع. دریجانی، ح. بارانی، م. قربانی، ج. قربانی، و. شیخ. , رهیافتی نو در ارزش گذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفه مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی خوزه آبخیز نوررود، استان مازندران). , نشریه مرتع و آبخیزداری., 1392
 19. افتخاری اهندانی، س.، و. شیخ، ن. نورا، س.ج. طباطبایی یزدی، د. اخضری, شناسایی و اولویت بندی مکان های مناسب تغذیه آب زیرزمینی در سیستم حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گلبهار، خراسان رضوی), پژوهش های حفاظت آب و خاک. , 1392
 20. آرامی، ع.ح.، م. اونق، و. شیخ, ارزیابی خطر بیابانزایی با مدل 9 معیاری IMDPA در منطقه نیمه خشک آق بند گلستان., پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1392
 21. مردیان، م.، نجفی نژاد، ع.، وروانی، ج.، شیخ، و, واسنجی مدل MUSLE به روش ضريب تصحيح نسبت m در برآورد بار رسوب وقايع سيلابی حوضه سد کمال صالح, علوم آب و خاک, 1391, شماره (15 (59))
 22. زارع، آ.، شیخ، و.، سعدالدین، ا.، سلمان ماهینی، ع, شبیه سازی مکانی – زمانی تغییرات گستره جنگل در آبخیز چهل چای استان گلستان با استفاده از مدل تلفیقی سلولهای خودکار و زنجیره مارکف, تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, 1391
 23. مفیدی پور، ن.، شیخ، و.، اونق، م. و سعدالدین، ا. , بررسی رابطه خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز اترک, پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, 1391
 24. حسين اكبري مجدر، عبدالرضا بهره مند، علي نجفي نژاد، واحدبردی شیخ, شبیه سازی جریان روزانه رودخانه چهل چای استان گلستان با مدل SWAT. , پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1391
 25. زهراپریسای، واحدبردی شیخ، مجید اونق، عبدالرضا بهره مند, مقایسه روش های پیل گریم و هاف برای تعیین الگوی زمانی بارش در حوضه آبخیز سدبوستان., فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای), 1391
 26. حسين اكبري مجدر، عبدالرضا بهره مند، علي نجفي نژاد، واحدبردی شیخ, تحلیل حساسیت مدل SWAT در حوزه آبخیز چهل¬چای استان گلستان, مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)-دانشگاه صنعتی اصفهان, 1391
 27. مردیان، م.، ع. بهرامی، ج. وروانی، ع. نجفی نژاد، و. شیخ. , بکارگیری فاکتور اصلاح اریب در ارایه معادله بهینه دبی – رسوب (مطالعه موردی: حوزه رودخانه تیره لرستان). , فصل نامه علوم و فنون تخصصی منابع طبیعی, 1391
 28. 49. زارع، آ.، م. نصیری، ا. شیدایی، و. شیخ, بررسی کارآیی روش های جبری میان یابی توزیع مکانی بارش (مطالعه موردی: استان گلستان). , حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی (علمی - ترویجی). , 1391
 29. شیخ، و.، بهره مند، ع.، موشخیان، ی, مقایسه روند متغیرهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از آزمونهای ناپارامتری, پژوهش های حفاظت آب و خاک , 1390, شماره ((2)18), 22-1
 30. زارع گاریزی، آ.، شیخ، و.، سعدالدین، ا.، سلمان ماهینی، ع, بررسی روند تغییرات بلندمدت متغیرهای کیفیت آب رودخانه چهل چای (استان گلستان)., مجله پژوهش آب ایران, 1390
 31. نجفی نژاد، ع.، مردیان، م.، وروانی، ج.، شیخ، و, ارزیابی کارآیی ضرایب اصلاحی در بهینه سازی منحنی سنجه رسوب (مطالعه موردی: حوضه سد کمال صالح استان مرکزی), پژوهش های حفاظت اب و خاک, 1390, شماره ((2)18), 122-105
 32. مصطفی زاده، ر.، شیخ، و. , برآورد میزان کیال بارش مستقیم بر روی رودخانه ها و پهنه های آبی ایران, پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1390, شماره ((2)18), 227-221
 33. هنردوست، ف.، اونق، م.، شیخ، و. , ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی دشت صوفیکم – منگالی در شمال غربی استان گلستان, پژوهش های حفاظت آب و خاک , 1390, شماره ((3)18), 219-213
 34. مصطفی زاده، ر.، شیخ، و, ارزیابی تراکم شبکه بارانسنجی استان گلستان با استفاده از روش همبستگی مکانی, پژوهش و سازندگی (پژوهش های آبخیزداری), 1390
 35. نجفی نژاد، ع.، مردیان، م.، وروانی، ج.، شیخ، و, ارزيابي و مقايسه روش هاي دامنه معرف و رستري براي محاسبه عامل توپوگرافي در رابطه جهاني فرسايش خاك, مدیریت خاک و تولید پایدار, 1390, شماره ((1)1), 114-99
 36. افرا، ه.، بارانی، ح.، بهره مند، ع.، شیخ، و, مقایسه حصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای تردد دام (میکروتراس) و فواصل بین آنها در مرتع (مطالعه موردی:مرتع باباشملک مراوه تپه) , مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1389, شماره ((2)17), 141-153.
 37. فلاحتگر، م.، بهره مند، ع.، شیخ، و.، اترک چالی، ع. ن, بررسی تاثیر وجود پوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینگ دامنه در مراتع آق قلا گرگان., مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1389, شماره ((3)17), 142-125
 38. کلته، آ.، شیخ، و.، سعدالدین، ا.، نورا، ن.، همت زاده، ی, ارزیابی کارآیی بخش هیدرولوژیکی مدل فیزیکی LISEM در حوضه معرف زوجی کچیک, پژوهشنامه مدیریت حوضه آبخیز , 1389
 39. کلته، آ.، شیخ، و.، سعدالدین، ا.، نورا، ن.، همت زاده، ی, ارزیابی کارآیی بخش هیدرولوژیکی مدل فیزیکی LISEM در حوضه معرف و زوجی کچیک استان گلستان, پژوهشنامه مدیریت مدیریت حوزه آبخیز, 1389, شماره ((2)1), 83-65
 40. شیخ، و.، بابایی، ا.، موشخیان، ی, بررسی روند تغییرات رژیم بارش حوضه آبریز گرگانرود, مجله علوم و مهندسی آبخیز, 1388, شماره (8), 29 – 38
 41. مصطفی زاده، ر.، سعدالدین، ا.، بهره مند، ع.، شیخ، و.، نظرنژاد، ح, ارزیابی اثرات هیدرولوژیک طرح آبخیزداری جعفرآباد استان گلستان با استفاده از مدل HEC-HMS, مجله آب و آبخیز , 1388
 42. زارع گاریزی، آ.، شیخ، و.، سعدالدین، ا.، سلمان ماهینی، ع, کاربرد روش رگرسیون لجستیک در مدلسازی الگوی مکانی احتمال تغییر پوشش گیاهی (منطقه مورد مطالعه: آبخیز چهل چای استان گلستان), مجله فضای جغرافیایی
 1. V. Sheikh, Analysis of hydroclimatic trends in the Atrak River basin, North Khorasan, Iran (1975 – 2008), The International Journal of Environmental Resources Research, 2103, شماره ((1)2), 1-14
 2. Masoud Jafari Shalamzari; Vahedberdi Sheikh; Amir Saadodin; Ahmad Abedi Sarvestani, Public Perception and Acceptability toward Domestic Rainwater Harvesting in Golestan, Limits to Up-Scaling, Ecopersia, 2016, 1437-1454
 3. Vahedberdi Sheikh; Masoud Jafari Shalamzari; Asghar Farajollahi; Pouria Fazli, Soil Erosion under Simulated Rainfall in Loess Lands with Emphasis on Land-Use, Slope and Aspect, Ecopersia, 2016, 1395-1409
 4. M Jafari Shalamzari; A Sadoddin; V.B. Sheikh; A Abedi Sarvestani, Analysis of adaptation determinants of domestic rainwater harvesting systems (DRWHs) in Golestan Province, Iran, Environmental Resources Research, 2016, شماره ((1)4), 27-43
 5. Sadoddin, A.,Shahabi, M., Sheikh, V, A Bayesian decision model for drought management in rainfed wheat farms of North East Iran, International Journal of Plant Production, 2016, شماره ((4)10), 527-542
 6. Dahmardeh, M.R., Sheikh, V., Sadoddin, A., Sabouhi Sabouni, M, Optimal cropping pattern for agricultural management and development in Sistan region of Iran, Int. J. Agri. Manage. Dev, 2016
 7. Rastga., H. Barani, A. Darijani, V. Sheikh, J. Ghorbani, M. Ghorbani, Economic cost of soil nutrients loss from summer rangelands of Nour-rud watershed in north of Iran. , Ecopersia, 2015, 945-958
 8. Abdolhossein Arami, Majid Ownegh, and Vahedberdi Sheikh, Assessment of Desertification Risk in Semi-Arid Agh-Band Region, Golestan Province, Iran, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2013
 9. H. Nazarnejad, K. Solaimani, K. Shahedi and V. Sheikh, Application of AGWA-KINEROS2 model for estimation of runoff in Northeast of Iran, International Journal of Agronomy and Plant Production., 2013
 10. Javad Amighi, Hamid Reza Asgari, Effects of agroforestry systems on carbon sequestration and improvement of soil quality, International Journal of Agriculture: Research and Review, 2013
 11. Javad Amighi, Hamid Reza Asgari, Vahedberdi Sheikh and Mojtaba Soleimani, Assessment of agroforestry systems on some soil physical and chemical properties, International Journal of Agriculture: Research and Review, 2013
 12. V. Sheikh, E.E. van Loon, L. Stroosnijder, Relationship between topography, land use and soil moisture in Loess hillslopes, The International Journal of Environmental Resources Research, 2013, شماره ((2)1), 141-165
 13. M. Rahmati, M.R. Neyshabouri, A. Fakherifard, M. Mohammadi Oskouei, V. Sheikh. , Rainfall-runoff prediction using LISEM model in Lighvan watershed North west of Iran, Technical J. Eng. & Appl. Sci, 2013
 14. H. Nazarnejad, K. Solaimani, K. Shahedi, V. Sheikh, Evaluating hydrological response to land use change using the AGWA-GIS based hydrological modeling tools, International Journal of Agriculture Research and Review, 2012
 15. .Honardoust, F., Ownegh, M., Sheikh, V, Assessing desertification sensitivity in the northern part of Gorgan Plain, southeast of the Caspian Sea, Iran. , Research Journal of Environmental Sciences, 2011, شماره (5(3)), 205-220
 16. Zare Garizi, A., Sheikh, V Sadoddin, A, . Assessment of seasonal variations of chemical characteristics in surface water using multivariate statistical methods, Int. J. Environ. Sci. & Tech, 2011, شماره ((3)8), 581-592
 17. Sheikh, V., Bahremand, A, Trends in precipitation and streamflow in the semi arid area of Atrak River basin, North Khorasan, Desert, 2011, شماره ((1)16), 49-59
 18. Sadoddin, A., Sheikh, V, . Prediction of the vegetation management impacts on reduction of wind erosion risk in the southern parts of the Varamin Plain, Iran, Desert, 2011, شماره ((2)16), 131-140
 19. Sadoddin, A., Sheikh, V., Mostafazadeh, R., Halili, M.G., Analysis of vegetation based management scenario using MCDM in the Ramian watershed, Golestan Iran, International Journal of Plant Production, 2010, شماره (4(1)), 51-61
 20. Sheikh, V., van Loon, E.E., Hessel, R., Jetten, Sensitivity of LISEM predicted catchment discharge to initial soil moisture content of soil profile, Journal of Hydrology, 2010, شماره (393), 174 – 185
 21. .Sheikh, V., Visser, S., Stroosnijder, L, A simple model to predict soil moisture: Bridging Event And Continuous Hydrological (BEACH) modeling, Environmental Modelling and Software, 2009, شماره (24), 542-556
 22. Sheikh, V. and E.E. vanLoon, Comparing Performance and Parameterization of a One-Dimensional Unsaturated Zone Model across Scales , Vadose Zone Journal, 2007, شماره (6), 638–650
 1. نسرین عنبرانی سیاح – واحدبردی شیخ, بررسی روند تغییرات زمانی آبدهی در حوضه رودخانه جاماش (استان هرمزگان)،, همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی., 1393
 2. یوکابد توشنی – واحدبردی شیخ – محسن حسینعلیزاده, بررسی روند تغییراقلیم در استان گلستان به روش من کندال, دومین همایش ملی بحران آب, 1393
 3. نفیسه مقدسی – واحدبردی شیخ – ایمان کریمی راد, ارزیابی اثربخشی هیدرولوژیکی اقدامات مکانیکی آبخیزداری (مطالعه موردی: آبخیز سد بوستان)، , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار., 1393
 4. نفیسه مقدسی – واحدبردی شیخ – ایمان کریمی راد, کاربرد سیستم مدلسازی آبخیز در بررسی سناریوهای تغییر کاربری اراضی (مطالعه موردی: آبخیز سد بوستان)، , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار. , 1393
 5. ن. مقدسی، و. شیخ، ع. نجفی نژاد، ح. بارانی, بررسی تاثیرات اجتماعی فعالیت های آبخیزداری بر روستانشینان حوزه آبخیز سد بوستان, اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی, 1392
 6. س. ع. طباطبایی، و. شیخ، چ. ب. کمکی، م. آقابیگی, اصول و مبانی پایگاه داده آبخیزداری بر اساس معماری سرویسگرا،, اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی, 1392
 7. س. ع. طباطبایی، و. شیخ، چ. ب. کمکی، م. آقابیگی, آشنایی با پایگاه داده مطالعات آبخیزداری بر اساس داده محور ، , اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست, 1392
 8. ع. ملائی فر، و. شیخ، ع.ر. بهره مند، ح. نظرنژاد, بررسی اثرات توسعه شهری در افزایش دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز زیارت گرگان)، , دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, 1392
 9. پ. فضلی فرد، و. شیخ، ا. سعدالدین، ب. حصاری, بررسی روند داده های هیدروکلیمایی در شرق حوضه آبریز دریاچه اورمیه, همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی., 1392
 10. پ. فضلی فرد، و. شیخ، ا. سعدالدین، ب. حصاری, بررسی وجود روند بارش و دما در حوزه آبریز دریاچه اورمیه به منظور تحلیل اثرات تغییر اقلیم, اولین همایش ملی بحران آب., 1392
 11. م. ریکی، ا. سعدالدین، و. شیخ، چ. ب. کمکی،, بررسی کیفیت آبخوان آزاد با استفاده از تکنیک های زمین آمار و طبقه بندی ویلکوکس در منطقه علی آباد استان گلستان, اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی, 1392
 12. مجتبی عزیزی، عبدالرضا بهره مند، واحد بردی شیخ, بررسی تحلیلی تاثیرسناریوهای شهرسازی بر ضریب رواناب پتانسیل حوزه زیارت با استفاده از مدل WetSpa, هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری-دانشگاه لرستان., 1391
 13. زهراپریسای، واحدبردی شیخ، مجید اونق، عبدالرضا بهره مند, تعیین الگوی توزیع زمانی بارش های رگباری با روش رتبه بندی درحوزه آبخیز سدبوستان،, سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدارتالاب های کویری ایران., 1391
 14. عمران محمودی، عبدالرضا بهره مند، واحد بردی شیخ، کامران چپی, کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در بررسی پاسخ هیدرولوژیکی حوزه آبخیز حوزه : مطالعه موردی حوزه آبخیز شیرین دره, نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک91., 1391
 15. الهام ایزدی، واحدبردی شیخ، عبدالرضا بهره مند،, بررسی واکنش هیدرولوژیکی حوزه آبخیز سد بوستان، استان گلستان به سناریو های تغییر کاربری اراضی با استفاده از مدل WetSpa در محیط GIS، , سومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران, 1391
 16. الهام ایزدی، واحدبردی شیخ، عبدالرضا بهره مند, شبیه سازی بیلان آبی حوزه آبخیز سد بوستان، استان گلستان با استفاده از مدل WetSpa در محیط GIS ،, سومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران., 1391
 17. الهام ایزدی، واحدبردی شیخ، عبدالرضا بهره مند, تهيه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفيت ذخیره چالابي حوزه آبخیز سد بوستان استان گلستان، با استفاده از مدل WetSpa در محیط GIS, ، سومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران., 1391
 18. جواد آميقي، حميدرضاعسگري، واحدبردي شيخ، فرهاد هنردوست, تاثير سيستم آگروفارستري بر وزن مخصوص ظاهري خاك (استان گلستان- آق قلا) , اولين همايش ملي بيابان., 1391
 19. جواد آميقي، حميدرضاعسگري، واحدبردي شيخ، فرهاد هنردوست, تاثير سيستم آگروفارستري (كشاورزي-جنگلكاري) بر ترسيب كربن در خاك (استان گلستان- آق قلا)،, اولين همايش ملي بيابان., 1391
 20. جواد آميقي، حميدرضاعسگري، واحدبردي شيخ، فرهاد هنردوست, اجراي سيستم هاي آگروفارستري: رهيافتي در جهت بهبود وضعيت خاك, اولين همايش توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك., 1391
 21. جواد آميقي، حميدرضاعسگري، واحدبردي شيخ، فرهاد هنردوست, تاثير سيستم آگروفارستري (كشاورزي-جنگلكاري) بر برخي از خصوصيات شيميايي خاك (مطالعه موردي: شمال شهرستان آق قلا- استان گلستان) , اولين همايش توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك., 1391
 22. يوسف موشخيان، مجيد اونق، واحدبردي شيخ، ابوالفضل مساعدي، امير سعدالدين, توسعه مدلهای منطقه¬ای برآورد آبدهی سالانه در حوضه¬های آبخیز منتخب خراسان رضوی, اولين همايش ملي بحران آب و پيامدهاي ناشي از آن – فروس., 1391
 23. يوسف موشخيان، مجيد اونق، واحدبردي شيخ، ابوالفضل مساعدي، امير سعدالدين, انتخاب بهترین توزیع فراوانی برازش یافته سیلاب با استفاده از معیارهای تصمیم گیری در حوضه¬های آبخیز منتخب خراسان رضوی, اولين همايش ملي بيابان- كرج., 1391
 24. يوسف موشخيان، مجيد اونق، واحدبردي شيخ، ابوالفضل مساعدي، امير سعدالدين, انتخاب بهترین توزیع فراوانی برازش یافته آبدهی سالانه با استفاده از معیارهای تصمیم گیری در حوضه¬های آبخیز منتخب خراسان رضوی, اولين همايش ملي بحران آب و پيامدهاي ناشي از آن – فروس., 1391
 25. آرش زارع گاريزي، واحدبردي شيخ، امير سعدالدين, ارزيابي كيفيت آبهاي سطحي؛ تأثير كاربري اراضي و فعاليتهاي انساني (مطالعه موردي : آبخيز چهل چاي استان گلستان) ،, هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي ابخيزداري- لرستان., 1391
 26. احسان الوندي، امير سعدالدين و واحدبردي شيخ, تهيه و تدوين سامانه پشتيباني تصميم در راستاي مديريت مشاركتي و يكپارچه آبخيز چهل چاي استان گلستان, هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي ابخيزداري- لرستان., 1391
 27. آرامی، اونق، شیخ و هنردوست, ارزیابی شاخص عملکرد در بیابانزایی منطقه آق¬بند با استفاده از مدل IMPDA , مقابله با بیابانزایی اراک., 1391
 28. آرامی، اونق، شیخ و هنردوست, مقایسه اثر نقش شیب، سنگ، کاربری در خطر یابانزایی (مدلIMPDA) دشت گنبد –داشلی برون , ملی بیابان, 1391
 29. آرامی، اونق، شیخ و هنردوست, ارزیابی شدت بیانزایی به روش IMPDAبا دو معیار پوشش گیاهی و خاک در دشت آلاگل، , مقابله با بیابانزایی اراک., 1391
 30. زهرا پریسای، واحدبردی شیخ , تعیین الگوی زمانی رگبارهای حوزه آبخیز سد بوستان و تاثیر آن بر هیدروگراف سیل،, هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي ابخيزداري- لرستان., 1391
 31. بهنودی، س.، سعدالدین،ا.، شیخ، و.، بای، م, پیش بینی اثر اجرای سناریوهای مدیریتی بر میزان تبخیروتعرق در آبخیز چهل چای رودخلنه گرگانرود., کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی., 1390, ایران, تهران
 32. شیخ، و.، محمدی، م.، رادبرجی، ک, ارزیابی روش های برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجع در استان خراسان شمالی. , دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران, 1390, ایران, زنجان
 33. حزبی، ع.، شیخ، و.، بهره مند، ع. , معرفی نرم افزار PCRaster (مدلسازی بیلان آب)., هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 1390, ایران, اصفهان
 34. حزبی، ع.، شیخ، و.، بهره مند، ع. , مدلسازی برآورد ضریب رواناب سالانه حوضه آبخیز چهل چای بوسیله PCRaster., هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 1390, ایران, اصفهان
 35. زاهدی، ا.، محمدی، م.، شیخ، و, بررسی تغییرات کاربری اراضی و تاثیر آن بر هیدرولوژی حوضه آبخیز شهری زیارت گرگان, هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 1390, ایران, اصفهان
 36. حزبی، ع.، شیخ، و.، بهره مند، ع, بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در میزان برگاب حوضه آبخیز چهل چای بوسیله محیط GIS PCRaster. , چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران, 1390, ایران, تهران
 37. محمدی، م.، شیخ، و.، سعدالدین، ا.، فرازجو، ح, شبیه سازی وضعیت رطوبت پیشین خاک جهت محاسبه شماره منحنی بر اساس شاخض استاندارد بارش پیشین, چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران, 1390, ایران, تهران
 38. افتخاری آهندانی، س.، نورا، ن.، شیخ، و.، طباطبایی یزدی، ج., ارزیابی مکانی مناطق مناسب جمع آوری رواناب پتانسیل در سیستم حوضه آبخیز – مطالعه موردی: حوضه ابخیز گلبهار خراسان رضوی , اولین سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری., 1390, ایران, تهران
 39. افتخاری آهندانی، س.، نورا، ن.، شیخ، و.، طباطبایی یزدی، ج. , تعیین محلهای مناسب جمع آوری رواناب به منظور تغذیه آبهای زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) – مطالعه موردی: حوضه ابخیز گلبهار خراسان رضوی , اولین سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری. , 1390, ایران, تهران
 40. محمدی، م.، شیخ، و.، سعدالدین، ا. , . مدلسازی توزیعی زمانی و مکانی شماره منحنی بر اساس تبخیروتعرق گیاه مرجع. , کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی, 1390, ایران, تهران
 41. سلیم فرگی, ف.، شیخ.، نجفی نژاد، ع. , برآورد فاکتور فرسایش پذیری خاک بر اساس معادله جهانی فرسایش خاک و تعیین عوامل موثر بر آن., کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی, 1390, ایران, تهران
 42. سلیم فرگی, ف.، شیخ.، نجفی نژاد، ع, برآورد ضریب فرسایندگی و بررسی ارتباط آن با برخی پارامنترهای باران در حوضه آبخیز کچیک. , کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی. تهران, 1390, ایران, تهران
 43. سلیم فرگی, ف.، شیخ.، نجفی نژاد، ع, ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش پذیری خاک با استفاده از روش های تحلیل مکانی در حوضه آبخیز کچیک. , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی, 1390, ایران, اصفهان
 44. رحیمی فر, ع.، شیخ، و.، بهره مند، ع, تغییرات زمانی رطوبت لایه سطحی و عمقی خاک در حوضه آبخیز کچیک (استان گلستان). , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی, 1390, ایران, اصفهان
 45. رحیمی فر, ع.، شیخ، و.، بهره مند، ع, کاربرد شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI) در کشاورزی دقیق حوضه کچیک استان گلستان, ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی, 1390, ایران, اصفهان
 46. رحیمی فر, ع.، شیخ، و.، بهره مند، ع, معرفی و تهیه نقشه شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI), پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک, 1390, ایران, کرمان
 47. اسمعیلی، م.، سعدالدین، ا.، شیخ، و.، شریف زاده، ا.، حمیدیان، ل, اولین همایش بین المللی توسعه روستایی, 1390, ایران, زاهدان
 48. بهنودی، س.، سعدالدین،ا.، شیخ، و. , کاربرد مدل تصمیم بیزین در پیش بینی اثرا فیزیکی سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی در آبخیز چهل چای – استان گلستان, پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک, 1390, ایران, کرمان
 49. همدمی، ق.، نجفی نژاد.، ع.، شیخ، و.، عظیم محسنی، م, تعیین اثر شیب دامنه و شدت بارش در مقدار فرسایش خاک با استفاده از بارانساز میدانی, اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی, 1390, ایران, زنجان
 50. همدمی، ق.، نجفی نژاد.، ع.، شیخ، و.، عظیم محسنی، م, ارتباط تولید رواناب با برخی خصوصیات فیزیکی خاک ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز کچیک، استان گلستان). , اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی., 1390, ایران, زنجان
 51. خزایی، س.، نجفی نژاد.، ع.، شیخ، و.، عظیم محسنی، م, تاثیر احداث سد بر روند تغییرات بار رسوبی در رودخانه گرگانرود، استان گلستان, دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران, 1390
 52. خزایی، س.، نجفی نژاد.، ع.، شیخ، و.، عظیم محسنی، م, مقایسه تغییرات رسوب معلق با استفاده از روش آماری کوواریانس شیب نامساوی در گرگانرود، گلستان, کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی. , 1390, ایران, تهران
 53. خزایی، س.، نجفی نژاد.، ع.، شیخ، و.، عظیم محسنی، م, بررسی روند تغییرات بار رسوبی و تاثیر احداث سد بر آن در رودخانه گرگانرود، استان گلستان, هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 1390, ایران, اصفهان
 54. رحیمی فر, ع.، شیخ، و.، بهره مند، ع, تغییرات زمانی رطوبت لایه سطحی و عمقی خاک در حوضه آبخیز کچیک (استان گلستان), ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. اصفهان, 1390, ایران, اصفهان
 55. یاورزاده، م.، نجفی نژاد، ع.، سعدالدین، ا.، شیخ، و, شبیه سازی تاثیر سازه های اصلاحی بر رژیم هیدرولوژیکی حوضه آبخیز چهل چای استان گلستان با استفاده از مدل HEC-HMS, اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران , 1389
 56. یاورزاده، م.، نجفی نژاد، ع.، سعدالدین، ا.، شیخ، و, شبیه سازی تاثیر سازه های اصلاحی بر بر ویژگی های مورفولوژیکی آبراهه ها (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبخیز چهل چای استان گلستان, اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران, 1389
 57. یاورزاده، م.، نجفی نژاد، ع.، سعدالدین، ا.، شیخ، و, شبیه سازی بارش - رواناب حوضه آبخیز چهل چای استان گلستان با استفاده از مدل HEC-HMS, اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران , 1389
 58. درینی، ز.، نورا، ن.، شیخ، و.، بهره‌مند، ع., برآورد اندازه بهینه حوزه آبخیز کوچک برای کشت درخت پسته به کمک مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: شهرستان رفسنجان). , دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان با محوریت توسعه پایدار مناطق خشک و کوهستانی, 1389, ایران, کرج
 59. درینی، ز.، نورا، ن.، شیخ، و.، بهره‌مند، ع. , برآورد آب مورد نیاز درخت پسته به مدل نرم افزار Cropwat (مطالعه موردی: استان کرمان). , دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان با محوریت توسعه پایدار مناطق خشک و کوهستانی،, 1389, ایران, کرج
 60. قاسمی، س.، نورا، ن.، شیخ، و, هزینه و بهره وری استفاده از سیستم جمع آوری آب باران – مطالعه موردی کارخانه سازه گستر چوب شهرستان آق قلا (استان گلستان). , دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان با محوریت توسعه پایدار مناطق خشک و کوهستانی, 1389, ایران, کرج
 61. قاسمی، س.، نورا، ن.، شیخ، و, ارائه دیدگاه احتمالی برای طراحی مخزن مدرسه در یک سیستم جمع آوری آب باران- مطالعه موردی مدرسه خاتم الانبیا (استان گلستان). , دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان با محوریت توسعه پایدار مناطق خشک و کوهستانی،, 1389, ایران, کرج
 62. دلبری، س.م.، شیخ، و.، بیرودیان، ن.، فیله کش، ا, . بررسی تولید علوفه‌ای و خصوصیات ادافیکی و رویشگاهی گونه Stipagrostis pennata در مراتع بیابانی دشت سبزوار, دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گردوغبار., 1389, ایران, یزد
 63. دلبری، س.م.، شیخ، و.، بیرودیان، ن.، فیله کش، ا. , بررسی تاثیر EC و pH و کاتیون های Ca و Mg موجود در خاک بر تراکم و تاج و پوشش گیاه Stipagrostis در منطقه بیابانی دشت سبزوار, دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گردوغبار, 1389, ایران, یزد
 64. شیخ، و.، موشخیان، ی, تهیه نقشه رطوبت خاک با استفاده از مدل دینامیکی BEACH. , پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، , 1388
 65. موشخیان، ی.، شیخ، و. , نقش وتیور (Vetiver Grass) در کنترل فرسایش خاک, پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،, 1388
 66. شیخ، و.، موشخیان، ی.، نصیری، م, مقایسه روند متغیرهای آبدهی حوضه آبریز اترک, پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، , 1388
 67. هنردوست، ف.، شیخ، و.، بیرودیان، ن.، ادهمی مجرد، م. ح.، , ارزیابی و برنامه ریزی عملیات کنترل فرسایش خاک با مدل اسکالوگرام., پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، , 1388
 68. مفیدی پور، ن.، شیخ، و.، , تحلیل و برآورد خشکسالی شهر گرگان, پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، , 1388
 69. مردیان، م.، نجفی نژاد، ع.، وروانی، ج.، شیخ، و, بررسی پتانسیل سیلخیزی واحدهای زمین شناسی، کاربری اراضی و شیب (مطالعه موردی: حوضه سد کمال صالح استان مرکزی). , پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، , 1388
 70. کلته، آ.، شیخ، و.، موشخیان، ی.، همت زاده، ی.،, . امکان سنجی کاربرد مدل فیزیکی LISEM برای اراضی لسی شرق استان گلستان., پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، , 1388
 71. مفیدی پور، ن.، اونق، م.، شیخ، و.، , پهنه بندی خطر خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز اترک، خراسان شمالی)., دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن., 1388
 72. مردیان، م.، نجفی نژاد، ع.، وروانی، ج.، شیخ، و. , معرفی یک ابزار مبتنی بر GIS برای تعیین مقادیر خصوصیات هیدرولوژیکی وقایع سیلابی در آبخیزها, ششمین همایش سامانه اطلاعات مکانی GIS88 , 1388
 73. مردیان، م.، نجفی نژاد، ع.، وروانی، ج.، شیخ، و, مقایسه روشهای برآورد دبی اوج سیل در حوضه‌های فاقد آمار , چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب , 1388
 74. اسمعیلی، م.، شیخ، و.، شریف زاده، ا., تبین سازوکارهای بهینه سازی سازه های سنتی جمع آوری آبهای سطحی, چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب , 1388
 75. شهابی، م.، سعدالدین، ا.، شیخ، و, اصلاح الگوی تولید در کشاورزی دیم، به منظور مدیریت خشکسالی در شرق استان گلستان, همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی , 1388
 76. زارع، آ.، شیخ، و.، سعالدین، ا.، سلمان ماهینی، ع, ارزیابی کیفیت شیمیایی آب های سطحی و بررسی تغییرات فصلی آن , همایش ملی مدیریت بحران آب , 1388
 77. مصطفی زاده، ر.، سعدالدین، ا.، بهره مند، ع.، شیخ، و.، نظرنژاد، ح, ارزیابی اثرات هیدرولوژیک طرح آبخیزداری جعفرآباد استان گلستان با استفاده از مدل HEC-HMS. , پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1388
 78. شیخ، و.، بابایی، ا.، , بررسی روند تغییرات رژیم بارش حوضه آبریز گرگانرود. پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران،, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1388
 1. Dehqannia Mehri, Sadoddin Amir, Sheikh VahedBerdi, Hesari Behzad. , Assessment of water stress in the river basins of the urmia lake, Global conference on new approaches in agriculture and environment with the focus on sustainable development and safe products Shiraz university, 2016, Iran, shiraz
 2. Sheikh, V., Four years study at LDD (Wageningen): Impacts on personal and professional developments, Agro Environ 2012, 2012, Holland, Wageningen
 3. Sheikh, V., Pourali, R., Asgari, H. R, Sowama: a traditional surface runoff harvesting practice in arid and semi- arid regions of northeast Iran, Agro Environ 2012, 2012, Holland, Wageningen
 4. Pourali, R., Sheikh, V., Asgari, H. R. , The effect of traditional surface runoff harvesting structure (Sowma) on soil characteristic, Agro Environ 2012, 2012, Holland, Wageningen
 5. Sadoddin, A. Sheikh, V., Mostafazadehm, International course of MODELKEY DSS, 2011, Turkey, Istanbul
 6. Sheikh, V., Sadoddin, A.,, Assessment of watershed management scenarios using a multi-criteria analysis technique (case study: the Dozin watershed, Golestan province, Iran), 1st International Conference on Sustainable Watershed Management, 2011, Turkey, Istanbul
 7. Maramaei, M.G.H., Sheikh, V., Niknahad, H.,, Evaluation of watershed management plan in semi-arid loess areas in northern Iran, 1st International Conference on Sustainable Watershed Management., 2011, Turkey, Istanbul
 8. .Sheikh, V, Likely impact of climate change on hydrologic regime of Atrak River basin, North Khorasan, Iran, International Conference of Climate and Water Balance Changes of Caspian Sea,, 2010, Russia, Astrakhan
 9. Sheikh, V, Trends in streamflow and climate variables within the Atrak River basin, North Khorasan, Iran, 4th Regional Conference on Climate Change. Tehran, Iran., 2010, Iran, Tehran
 10. Sadoddin, A., Bahremand, A., Mostafazaded, R., Sheikh, V, Assessment of flood control structures by scenario analysis in the Jafar-Abad watershed, Golestan Province, Iran., 4th Int. Conf. on Water Resources and Arid Environment, 2010
 11. Sheikh, V., Bahremand, A., and Mooshakhian, Y, A study of link between discharge and precipitation trends in the Atrak River basin, Norkh Khorasan, Iran, International Conference on Water Resources, 16-18 August 2009, 2009, Iran, Shahrood
 12. , European SWAT Autumn School, International Workshop on “Hydroinformatic for River Basin Management”, 2009, Spain, Toledo
 13. Sadoddin, A. Sheikh, V., Mostafazadehm R and Halili, M. G, Multiple-criteria decision making for integrated watershed management in the Ramian watershed, Golestan, Iran., International Congress on Environmental Modelling and Software iEMSs2008, 2008, Italy, Barcelona
 14. Sheikh, V. and van Loon, E, Sensitivity of discharge to initial soil moisture., International Conference on Uncertainties in the “monitoring-conceptualisation-modelling” sequence of catchment research”, , 2006, Luxembourg
 15. Sheikh, V. and Vissrer, S, A simple buddy model to predict soil moisture, 3rd International conference on water resources in Mediterranean Basin,, 2006, Lebanon, Tripoli

  بازديد : 18247
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان