واحدبردي شيخ
واحدبردي شيخ

واحدبردي شيخ

دانشکده: مرتع و آبخیزداری

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: آبخیزداری

پست الكترونيكي: Sheikh(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 18246
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان